សេវាកម្មធ្វើលោហៈ

heavy steel welding service

សេវាកម្មផ្សារដែកធុនធ្ងន់

large steel structure fabrication

ការប្រឌិតរចនាសម្ព័ន្ធដែកធំ

mild steel welding service

សេវាកម្មផ្សារដែកថែបស្រាល

steel bracket fabrication

ការប្រឌិតតង្កៀបដែក

support bracket weldment

គាំទ្រការផ្សារដែក

thick steel plate cutting and welding

ការកាត់និងផ្សារដែកថែបក្រាស់