សេវាកម្មកាត់អណ្តាតភ្លើង / ផ្លាស្មា

1

ផ្នែកផ្នែកសំរួលរោទ៍

2

ស្តុកដាក់ចានធុនធ្ងន់

3

ការផលិតគ្រឿងបន្លាស់កាត់អណ្តាតភ្លើង

4

សេវាកម្មកាត់ប្លាស្មា CNC

5

ផ្នែកកាត់អណ្តាតភ្លើង OEM

6

ផ្នែកកាត់ចានមធ្យមនិងក្រាស់