បញ្ចប់ការព្យាបាល

zinc electroplating

អេឡិចត្រុងស័ង្កសី

Zinc nickel alloy plating

ចានដែកស័ង្កសីនីកែលស័ង្កសី

zinc plating

ចានស័ង្កសី

powder coating

ថ្នាំកូតម្សៅ

wet painting

គំនូរសើម